Luật - Chính sách

Nghị Định "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Số 28/2012/NĐ-CP, do Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 10/04/2012, có hiệu lực từ ngày 1/6/2012.
Luật Người Khuyết Tật. Số 51/2010/QH12, do Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011.