Thông báo

Hồ sơ cấp giấy xác nhận khuyết tật

( 05-05-2015 - 12:49 PM ) - Lượt xem : 1501


1. Luật Người Khuyết Tật. Số 51/2010/QH12, do Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng ký ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011. 
2. Nghị Định "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Số 28/2012/NĐ-CP, do Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 10/04/2012, có hiệu lực từ ngày 1/6/2012.
3. Thông tư liên tịch Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội - Bộ Tài Chính - Bộ Y Tế - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Số 37/2012/TTLT BLĐ TBXH - BYT - BTC - BGD ĐT, ngày 28/12/2012, có hiệu lực từ 10/2/2013. Trong thông tư liên tịch này có đầy đủ các mẫu đơn, danh mục hồ sơ cần nộp, các nơi cần liên hệ, người phụ trách.

Trân trọng, Kim Tâm.